Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van IP Lichtreclame B.V.

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.1 Op alle door IP Lichtreclame BV gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Op eerste verzoek wordt u kosteloos een exemplaar ter beschikking gesteld.

1.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is, dan zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk bepaling ligt. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van IP Lichtreclame zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. In dat geval vervalt een offerte of aanbieding na de betreffende termijn.

2.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht IP Lichtreclame niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover IP Lichtreclame een opdracht van koper schriftelijk heeft aanvaard of indien door IP Lichtreclame uitvoering aan een opdracht is gegeven. Indien IP Lichtreclame op verzoek van koper enige prestatie verricht voordat een (definitieve) overeenkomst tot stand is gekomen zal koper IP Lichtreclame daarvoor betalen conform bij IP Lichtreclame geldende tarieven.

3.2 Al het door IP Lichtreclame aan Koper verschafte informatiemateriaal is met zorg opgesteld, maar IP Lichtreclame kan er niet voor instaan dat zich afwijkingen kunnen voorden. Wanneer koper aantoont dat de afgeleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van IP Lichtreclame of van de monsters, tekeningen of modellen, dat zij niet in objectieve redelijkheid tot afname daarvan kan worden verplicht, dan heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover de ontbinding in objectieve redelijkheid gerechtvaardigd is.

3.3 Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van koper kunnen de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor de uitvoering beïnvloeden. De daaruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van koper. IP Lichtreclame zal koper van de hoogte van de extra kosten informeren, zodra deze voorzienbaar zijn.

Artikel 4 Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

4.1 De leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. IP Lichtreclame heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.2 Indien door IP Lichtreclame of door IP Lichtreclame ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de (door die medewerkers) in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.3 Indien IP Lichtreclame gegevens behoeft van koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat koper deze juist en volledig aan IP Lichtreclame ter beschikking heeft gesteld.

4.4 Koper is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan IP Lichtreclame te verstrekken. Koper staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte informatie.

4.5 IP Lichtreclame is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.6 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan IP Lichtreclame de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 5 Levering

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is IP Lichtreclame vrij de wijze van vervoer vast te stellen.

5.2 IP Lichtreclame is gerechtigd de prijs na het sluiten van de overeenkomst te verhogen in overeenstemming met de stijging van de vrachtkosten.

5.3 Tenzij schriftelijk anders overgekomen, is de plaats van de aflevering de (hoofd)vestigingsplaats van koper.

Artikel 6 Informatie en gegevens

Algemene aanduidingen en beschrijvingen van door IP Lichtreclame geleverde producten, zoals opgenomen in brochures, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatievoorziening en nimmer als kwaliteit- en /of garantieaanduiding.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door IP Lichtreclame in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van IP Lichtreclame totdat koper aan alle vorderingen – waaronder in ieder geval die genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW – die IP Lichtreclame heeft dan wel zal verkrijgen heeft voldaan.

7.2 Door IP Lichtreclame geleverde producten mogen niet door koper worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is koper verplicht om IP Lichtreclame daarvan onmiddellijk (schriftelijk) op de hoogte te stellen.

7.4 Voor het geval IP Lichtreclame haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan haar en door IP Lichtreclame aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IP Lichtreclame zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 8 Betaling

8.1 De factuurtermijn is een fatale termijn. Indien koper niet binnen de factuurtermijn betaalt, dan is zij van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. Tevens is koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten bedrage van 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,00.

8.2 IP Lichtreclame heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de (incasso)kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom.

8.3 Koper is niet gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten dan wel tot verrekening over te gaan.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst geleverde producten, berusten uitsluitend bij IP Lichtreclame of haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is koper niet toegestaan de producten te verveelvoudigen, te kopiëren dan wel op andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van IP Lichtreclame of haar licentiegevers of toeleveranciers.

Artikel 10 Reclame

10.1 Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking dan wel nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden door koper schriftelijk te zijn gemeld en door IP Lichtreclame Solutions te zijn ontvangen. Koper dient IP Lichtreclame in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.2 Indien ter zake een gebrek niet tijdig wordt gereclameerd, dan komt koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient koper alle door IP Lichtreclame gemaakte kosten te voldoen.

10.3 Indien vaststaat dat het product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal IP Lichtreclame het gebrekkige product binnen redelijke termijn ter keuze van IP Lichtreclame vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel het factuurbedrag aan koper terugbetalen. In geval van vervanging is koper gehouden om de vervangen zaak aan IP Lichtreclame te retourneren en de eigendom daarover aan IP Lichtreclame te verschaffen, tenzij IP Lichtreclame schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 IP Lichtreclame is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IP Lichtreclame is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.2 Behoudens opzet of grove schuld door IP Lichtreclame of een van haar leidinggevenden, is zij enkel aansprakelijk voor directe schade en wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar te vermeerderen met het eigen risico. Indien geen uitkering plaats vindt, is de vergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

11.3 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die koper jegens IP Lichtreclame heeft, dienen of straffe van verval binnen 1 jaar na het moment waarop deze ontstaan dan wel koper daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk bij IP Lichtreclame te zijn ingediend.

11.4 Koper vrijwaart IP Lichtreclame voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij (en voor zover) deze schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van IP Lichtreclame of haar leidinggevenden.

Artikel 12 Garantie

12.1 IP Lichtreclame B.V. verstrekt geen verdere garantie dan die door haar leverancier aan haar verstrekt en zoals aangegeven op de informatie die bij het product is gevoegd.

12.2 Indien en voor zover schriftelijk een garantie is overeengekomen, dan vallen onderstaande niet onder de garantie:

a) het niet in acht nemen van montage-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften door koper;

b) ondeskundige montage door een derde;

c) ander gebruik dan waarvoor het product is bedoeld;

d) normale slijtage;

e) reparatie door derden, waaronder begrepen koper;

f) op verzoek van koper in het product verwerkte materialen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen IP Lichtreclame en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 Uitsluitend de bevoegde rechter te Rotterdam is bevoegd om van geschillen tussen IP Lichtreclame en koper kennis te nemen.

Lichtreclame specialist sinds 1976

Zoekt u een betrouwbare leverancier in de signindustrie, die actief met u meedenkt en nauwkeurig en op tijd aflevert? Dan is IP Lichtreclame precies wat u zoekt. Ons ervaren team staat voor u klaar. Al sinds de oprichting in 1976. Hierdoor profiteert de signindustrie van jarenlange kennis en ervaring met innovatieve en kwalitatieve producten. En dat tegen de scherpste prijs!

Lichtreclame

Leverancier van alle typen lichtbakken voor de reclamevakhandel.

Model Lichtbakken

Op maat gemaakte lichtreclames bijvoorbeeld in de vorm van uw bedrijfslogo.

Led verlichting

Ip Led verlichting voor inbouw of ombouw van nieuwe en bestaande lichtreclames.

Montage & Bezorging

Wij bezorgen en monteren onze producten door heel Europa.
Untitled-1

Alweer bijna 3 maanden geleden! Wij vonden het enorm leuk om de #Signmakers en collega standhouders weer op een normale manier te ontmoeten. Hier hebben wij dan ook weer de basis gelegd voor een aantal nieuwe ontwikkelingen die wij aan het uitwerken zijn…lnkd.in/g2iQVQ6c

Ongeveer 2 weken geleden op IP Lichtreclame's Twitter via LinkedIn

Service & Onderhoud:

Zoekt u een betrouwbare leverancier in de signindustrie, die actief met u meedenkt en nauwkeurig en op tijd aflevert? Dan is IP Lichtreclame precies wat u zoekt. Ons ervaren team staat voor u klaar. Al sinds de oprichting in 1976. Hierdoor profiteert de signindustrie van jarenlange kennis en ervaring met innovatieve en kwalitatieve producten. En dat tegen de scherpste prijs!

Ombouwen naar LED:

Wij kunnen op professionele wijze uw lichtbakken, ongeacht vorm of maat, ombouwen en voorzien van LED verlichting! U bespaart tot maar liefst 85% op de energiekosten ten opzichte van neon en TL-verlichting en heeft de inverstering in 2 jaar terugverdient.

Garantie:

IP LED biedt u de eerste 2 jaar een unieke all-inclusive garantie in Europa. Mocht er binnen 2 jaar onverhoopt een probleem ontstaan met onze LED verlichting, dan vervangen wij deze voor u op elke locatie in Europa. In totaal geven wij 7 jaar garantie. Binnen deze periode ontvangt u kosteloos vervangende LED modules bij uitval.

Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.ipled.nl

Search

In welk product bent u geïnteresseerd?

LichtbakkenZuilen/PylonenTextielframesDoekbakkenLichtkovenDaksteunenAluminium framesIP LedMontage & Transport

Product gegevens

Contactgegevens: